10 milliohm biến trở cho thập kỷ thấp nhất, 20 microohm độ phân giải

Priced at
1.495,00 US$