Bộ chia điện áp thập phân 1455-A 4 quay số 10 kΩ

  • Độ tuyến tính tốt hơn 20 ppm (kiểu quay số 5)
  • Trở kháng đầu vào: cho 1455-A 10 kΩ & 1455-B, 1455-BH 100 kΩ
  • Mô hình tần số cao, giảm 3 dB ở 7,5 MH z
Priced at
8.475,00 US$