1455-B Decade Bộ chia điện áp 5 quay số 10 kΩ

  • Độ tuyến tính tốt hơn 20 ppm (kiểu quay số 5)
  • Trở kháng đầu vào: cho 1455-A 10 kΩ & 1455-B, 1455-BH 100 kΩ
  • Mô hình tần số cao, giảm 3 dB ở 7,5 MH z
Priced at
11.338,00 US$