Chậm trễ Flash 1531-P2 -Được sản xuất

  • đồng bộ hóa và thời gian flash
  • điều chỉnh thời gian trễ từ 0,1 ms đến 800 ms để dừng chuyển động tại bất kỳ điểm nào trong chu kỳ
  • Cung cấp đồng bộ hóa với máy ảnh cho hoạt động đơn flash cho đèn flash sáng nhất có thể
  • dễ dàng gắn vào kính hiển vi 1531-AB, 1538-A, 1539-A và 1546

Priced at
3.064,00 US$