Flashtube 1538-P1 cho 1531, 38, 39, 42, 46

Thay thế Flashtube cho GenRad 1531, 1538, 1539, 1542 & 1546 Stroboscopes
Số đơn đặt hàng: 1538-9601
Priced at
385,00 US$