1700-03 Kelvin Thử nghiệm dẫn

  • Kelvin clip dẫn đến 4 BNC (dài 30 inch)
  • Để sử dụng với 1689 / 89M, 1693, 7600 Plus, 1910 và 1920 LCR Meters
  • Sử dụng với hộp bộ chuyển đổi BNC 1689-9601 cho Digibridges với bộ phận thử nghiệm tích hợp
Priced at
260,00 US$