Điện cực mẫu chất lỏng thử nghiệm chất lỏng 1865

  • Được thiết kế để đo điện trở cách điện dạng lỏng
    Priced at
    2.650,00 US$