Thông tin liên lạc

VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

IET Labs, Inc.
1 Expressway Plaza, số 120 Roslyn Heights NY 11577

Điện thoại: (516) 334-5959
FAX: (516) 334-5988

CƠ SỞ CHỮ KÝ VÀ SỬA CHỮA:

IET Labs, Inc.
1202 Công viên VFW
Tây Roxbury, MA 02132

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
Tất cả các mặt hàng được vận chuyển cho Hiệu chuẩn và / hoặc Dịch vụ
Yêu cầu số giấy phép trả lại tài liệu (RMA #) .


IET có quyền từ chối các mục mà không cần
RMA # được chỉ định trước.