CS Series Chi phí hiệu quả điện dung Decade Box

  • Chính xác 0,5% đến 4%
  • Phạm vi rộng từ 1 pF - 1000 µF
  • Lựa chọn rộng các mô hình tiêu chuẩn và tùy chọn với nhiều tính năng mạnh mẽ
  • Nhỏ gọn, thuận tiện và chắc chắn
  • Bây giờ bao gồm một NIST Traceable Calibration Certificate
  • Bảng điều khiển gắn kết, bảo vệ trường hợp và các tùy chọn bảo vệ cầu chì có sẵn
  • Đọc trực tiếp và bằng chứng Lỗi
  • Mã hóa màu
Prices range from 196,00 US$ to 495,00 US$
Prices range from 196,00 US$ to 495,00 US$
Estimated Delivery is 1 to 2 weeks