Tiêu chuẩn chuyển đổi điện trở của ESi SR1050 Series 1M & 10 M

  • Giá trị điện trở 1 MΩ & 10 MΩ
  • Độ chính xác ban đầu ... ± 25 hoặc 30 ppm giá trị danh nghĩa khớp trong vòng 10 ppm
  • Độ chính xác chuyển ... ± 2 ppm (Độ lặp lại ngắn hạn điển hình)
  • Độ chính xác hiệu chuẩn ... ± 10 hoặc 15 ppm
Prices range from 8.160,00 US$ to 10.565,00 US$
Prices range from 8.160,00 US$ to 10.565,00 US$
Estimated Delivery is 8 to 12 weeks