esi / Tegam DB62 Decade Resistor

  • Độ chính xác chính xác ± (0,01% + 2 mΩ)
  • Dải điện trở từ 0,01 Ω đến 11,1111 MΩ
  • 4 mô hình có sẵn, mỗi mô hình có sáu thập kỷ
  • Các liên hệ hợp kim bạc rắn hiệu năng cao
  • Độ bền không thấp <6mΩ
  • Cải tiến thông số kỹ thuật và thiết kế
  • Đặc điểm tần số tốt
  • Hệ số nhiệt độ thấp
  • Ổn định tuyệt vời
  • Rack mount tùy chọn
Prices range from 2.980,00 US$ to 4.134,00 US$
Prices range from 2.980,00 US$ to 4.134,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 4 weeks