Bộ tiêu chuẩn GenRad 1404-A 1000 pF

  • Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc gia 1000 pF
  • Để hiệu chuẩn các tiêu chuẩn làm việc
  • Tiêu chuẩn cho hệ số tản
  • Có sẵn trong 10 pF, 100 pF, 1000 pF, 10.000 pF
  • 20 ppm / năm ổn định, lịch sử đã cho thấy đây là một đặc điểm rất bảo thủ
  • Bịt kín trong nitơ khô
  • ISO-17025 Bao gồm hiệu chuẩn được công nhận
  • 5 năm bảo hành bao gồm
Priced at
6.871,00 US$