Tiêu chuẩn điện dung GenRad 1417 1 uF - 1 F

  • 7 Giá trị điện dung tiêu chuẩn được lựa chọn chuyển đổi: 1 µF, 10 µF, 100 µF, 1 mF, 10 mF, 100 mF, 1 F
  • 3 tần số kiểm tra chuyển đổi lựa chọn: 100 Hz, 120 Hz, 1 kHz
  • Độ chính xác điện dung đọc trực tiếp 0,25%
  • Độ chính xác tỷ lệ 0,1% hoặc tốt hơn
  • Tiêu chuẩn hệ số tiêu hao
Priced at
7.560,00 US$