GenRad 1423-A Decade Capacitor

  • Dải 100pF - 1,111 µF
  • Độ chính xác ± 0,05%
  • kết nối hai hoặc ba thiết bị đầu cuối
Priced at
12.682,00 US$