GenRad 1433-28 Decade Resistor

  • Độ chính xác chính xác + 0,01%
  • Dải điện trở từ 1 mΩ đến 111.11111111 MΩ
  • Có sẵn 36 mẫu, 3 đến 11 mặt số. Chỉ trả tiền cho phạm vi bạn cần!
  • Đặc điểm tần số xuất sắc
  • Hệ số nhiệt độ thấp
  • Ổn định tuyệt vời
  • Sức đề kháng thấp bằng không
  • Tiêu chuẩn công nghiệp
Priced at
3.694,00 US$