GenRad 1542 Stroboscope

  • Điều khiển tốc độ flash liên tục
  • Để bảo trì máy
  • Kiểm tra thời gian thực của các bộ phận chuyển động
  • In ấn các ứng dụng báo chí
  • Khắc phục sự cố động cơ
Priced at
1.785,00 US$