Bộ chuyển đổi GR-874 sang BNC - LD-08

  • Bộ chuyển đổi GR-874 sang BNC để sử dụng với các tế bào điện môi LD-03, LD-03T, 350G và MC-100
  • Priced at
    335,00 US$