HARS-B-5-100 kháng thập kỷ hộp

  • Không có điện trở thấp: <5 mΩ mỗi thập kỷ đối với HARS-B
  • Các liên hệ hợp kim bạc rắn hiệu năng cao
  • Hệ số nhiệt độ thấp: - 5 ppm / ° C
  • Điện trở không cảm ứng hoặc điện cảm thấp
  • Rack rack có sẵn

Priced at
2.588,00 US$