HARS-LX-1-100K Decade Resistance Substituter

  • Độ chính xác cao - tối đa 20 trang / phút
  • Độ ổn định cao - tốt như 5 ppm / năm
  • Hơn 55 mẫu có sức đề kháng từ 1 mΩ đến 121,1 MΩ
  • Độ phân giải là 1 mΩ tốt với một thập kỷ cố định hoặc 20 μΩ với bộ biến trở.
  • Low temperature coefficient - as low as 3 ppm/°C
  • High performance silver-alloy contact switches
  • Hermetically sealed, low inductance resistors
  • No zero correction required
  • For increased accuracy, decades ≥ 1 Ω can be individually trimmed
  • The US Army's Resistance Standard
Priced at
1.985,00 US$