Tiêu chuẩn chuyển đổi kháng HATS-Y-100M

  • Giá trị điện trở 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ
  • Độ chính xác ban đầu ... Tốt như giá trị danh nghĩa 10 ppm khớp trong vòng 10 ppm
  • Độ chính xác chuyển ... ± 2 ppm (Độ lặp lại ngắn hạn điển hình)
  • 1 năm ổn định: tốt như 10 ppm
Priced at
12.440,00 US$