KK110 Kelvin Clip dẫn

  • 4 thiết bị đầu cuối kết nối Kelvin
  • Mạ vàng spade lugs
  • Chiều dài 30 inch
Priced at
285,00 US$