Bộ chuyển đổi GR-874 sang BNC - LD-08T

  • Bộ chuyển đổi GR-874 sang BNC để sử dụng với các tế bào điện môi LD-03, LD-03T, 350G và MC-100
  • Một bộ tiếp hợp GR-874 được yêu cầu với mỗi tế bào điện môi
  • Nhiệt độ hoạt động: + 200º C. (+ 400º F.) Max.
  • Priced at
    445,00 US$