Bột, dán và tế bào chất lỏng MC-100

  • Được thiết kế để sử dụng với : Dán, mỡ, vật liệu rất nhớt, chất lỏng, bột

Priced at
9.206,00 US$