Ghi chú ứng dụng dielectric

Sử dụng các liên kết này để cải thiện môi trường ứng dụng và thử nghiệm của bạn.
Dưới đây là ví dụ về phòng thí nghiệm sử dụng đồng hồ đo chính xác 7600 LCR để thực hiện thử nghiệm trên các vật liệu cho ASTM D150 và IEC 60250. Phòng thí nghiệm công nghệ nhựa Intertek


IET Labs sản xuất nhiều loại máy đo LCR bao gồm QuadTech 7600, QuadTech 7600 Plus và 1900


Có thể xem toàn bộ dòng LCR của IET bằng cách nhấp vào liên kết. Đồng hồ đo LCR