Bộ công cụ phát triển phần mềm OS

  • Chương trình Sequencer Resistance cơ bản cho OS-260 và OS-270
  • Chương trình cho phép người dùng tìm ra một chuỗi kháng đơn giản gồm 12 giá trị và khoảng thời gian
  • Không thể kiểm soát được trong Labview
  • Không có lệnh nào ngoài gói phần mềm này
  • Hãy xem xét PRS-300 nếu bạn đang tìm kiếm một điện trở thập phân có thể lập trình đúng
Priced at
0,00 US$