RTD Series - Mô phỏng RTD chính xác

  • Độ chính xác cao nhất, độ ổn định cao nhất, TC thấp nhất của bất kỳ RTD Simulator nào khả dụng
  • Độ chính xác cho Z Series: 0,005% (0,012 ºC đối với PT 100)
  • Độ phân giải: 1 mΩ (0.0025 ºC đối với PT 100)
  • Độ ổn định 0.0002% trong 24 giờ; 0,001% trong 12 tháng
  • PT100 đến Đồ thị kháng với độ phân giải 0,1 mΩ
  • 4 mô hình có sẵn
  • Không giống như các điện trở thập kỷ khác RTD Simulator series không có "zero" hoặc kháng tiếp xúc để chiếm
  • Được thiết kế cho các hệ thống DIN PT-100, PT-1000, ANSI, PT-50 và NI-120
Prices range from 2.645,00 US$ to 3.575,00 US$
Prices range from 2.645,00 US$ to 3.575,00 US$
Estimated Delivery is 4 to 8 weeks