Tiêu chuẩn điện dung SCA Series

  • Giá trị từ 1 pF đến 10.000 µF trong bất kỳ giá trị tùy chỉnh nào có sẵn
  • Độ ổn định tốt ± 0,01% / năm
  • Cấu hình thiết bị đầu cuối hai đến năm, tùy thuộc vào kiểu máy
  • TC tuyệt vời: thấp tới 10 ppm / ° C
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • Hiệu chuẩn được công nhận theo tiêu chuẩn ISO-17025
  • Tụ điện ổn định cơ học
  • Hiệu chuẩn có sẵn ở tần số chuẩn hoặc tùy chỉnh
  • Có sẵn trong BNC và Binding bài viết tùy thuộc vào giá trị
Prices range from 1.314,00 US$ to 7.530,00 US$
Prices range from 1.314,00 US$ to 7.530,00 US$
Estimated Delivery is 2 to 7 weeks