7600 Plus Ipad Mini Khuyến mãi

Tất cả 7600 Plus Precision LCR Meter đã mua từ ngày 15 tháng 12 năm 2014 - ngày 1 tháng 4 năm 2015 sẽ được cung cấp với iPad Mini 2, Model G 16 G.

Bạn có thể sử dụng IPad để lưu trữ sổ tay 7600 Plus, lưu trữ kết quả kiểm tra của bạn hoặc lưu trữ ảnh của con bạn!

LIÊN HỆ SALES@IETLABS.COM HOẶC GỌI 516-334-5959 CHO MỌI CÂU HỎI