DCCS-10 0.5 A 10 ohm Shunt hiện tại

  • Cho phép hiệu chuẩn hiện tại cao, lên đến 60 A
  • Điện trở dao động từ 100 ΩΩ - 1 kΩ
  • Độ chính xác cao 0,02%
  • Thích hợp cho tần số hiện tại và kỹ thuật trực tiếp
  • Thiết kế đầy dầu đảm bảo ổn định lâu dài <0,01% trong nhiều năm
Priced at
880,00 US$