Tông đơ HACS-Z-1pF làm giảm độ phân giải xuống ít hơn 1 pF

  • Giảm phạm vi trên HACS-Z hoặc 1413 thành sub 1 pF
Priced at
980,00 US$