Dư lượng giảm xuống còn 0,04 ohm hoặc 5 pF trong thập kỷ thấp nhất