Tiêu chuẩn kháng SRL-10G

  • Rất ổn định - tối đa 2 ppm / năm
  • Nhiều giá trị - 1 mΩ đến 10 TΩ,
  • Được sử dụng bởi các Viện đo lường quốc gia trên toàn thế giới
  • 3 năm bảo hành bao gồm
  • TC tuyệt vời - thấp tới 0,4 ppm / ° C
Priced at
2.575,00 US$