100 ohm / bước thay thế thập kỷ chuyển đổi

Mô tả ngắn
Priced at
635,00 US$