Tiêu chuẩn chuyển giao dầu theo tiêu chuẩn esi SR1030 Series

  • Giá trị điện trở của 1 Ω - 100 kΩ
  • Độ chính xác ban đầu ... ± 20 PPM giá trị danh nghĩa khớp trong vòng 10 PPM
  • Độ chính xác chuyển ... ± (1 PPM + 0.1uΩ với giá trị song song) cho 100: 1
  • Độ chính xác dài hạn ... ± 50 PPM giá trị danh định
  • Độ chính xác hiệu chuẩn ... ± 10 PPM
Prices range from 4.945,00 US$ to 33.445,00 US$
Prices range from 4.945,00 US$ to 33.445,00 US$
Estimated Delivery is 9 to 13 weeks