Biểu ngữ GenRad

Trong truyền thống GenRad ... IET cam kết cung cấp nội dung GR lịch sử

Danh mục và bản tin lịch sử của Đài phát thanh chung

Một lưu ý về danh mục Hầu hết các Catalog được sử dụng chữ cái và xuất hiện theo thứ tự, nhưng có một số ngoại lệ. Không có Catalogue I, có lẽ vì sợ nó sẽ được đọc như Catalog 1. Tuy nhiên có một Catalog O. Catalogs D1, D2 & D3 là các bộ sưu tập các bản tin riêng biệt và không được sao chép trên trang này Hầu hết các công cụ trong bản tin là cũng trong danh mục C hoặc E.

Cũng lưu ý rằng có nhiều công cụ đặc biệt, được thiết kế cho các khách hàng cụ thể hoặc để sử dụng riêng của chúng tôi. Chúng thường được chỉ định bởi “-P” hoặc “X”. "-P" cũng được sử dụng cho các phụ kiện như trong 716-P4. Đôi khi những công cụ đặc biệt này trở thành mục danh mục. Cây cầu P-582 đã trở thành 1613.

Các danh mục được cập nhật bằng cách xuất bản các phần bổ sung, các phần và ấn bản. Chỉ bổ sung dữ liệu, thường chỉ khoảng một thiết bị. Các trang được thêm vào các danh mục trước đó. Các phiên bản đã hoàn thành, các danh mục được cập nhật.

Có hai danh mục có tên “Catalogue A” xuất hiện vào năm 1916, cái kia vào năm 1917. Cái thứ hai chứa tất cả bảy công cụ trong lần đầu tiên (101, 105 107, 108, 110, 111 và 115) và bảy cái nữa.

Những gì chúng ta gọi ở đây là "E1" được gọi là "Catalogue 1928" trên trang bìa của nó. Nó được xuất bản vào tháng 9 năm 1928. Những gì chúng tôi gọi là E Second Edition (E2) đã được dán nhãn và được xuất bản vào tháng 12 năm 1928. Hầu hết những gì trong E1 là trong E2 vì vậy đề cập đến chỉ "E" là đề cập đến E2. Các danh mục có chữ dừng lại với Catalog U. Sau đó, theo Catalogue '73 và Catalogue '78, danh mục thứ hai là catalogue cuối cùng.


Bản tin 101 đến 507.pdf

Bản tin phát thanh chung 101 đến 507


Bản tin 701 đến 918.pdf

Bản tin chung của Đài phát thanh 701 đến 918


Bản tin 919 Apparatus.pdf

Máy phát thanh tổng hợp Bản tin 919


Bulletin 926 Apparatus.pdf

Thiết bị thông tin tổng đài Radio 926


Bulletin 928 Apparatus.pdf

Máy phát thanh tổng hợp Bản tin 928


Bulletin 930 Parts.pdf

Tổng đài phát thanh Bulletin 930


Bản tin 931.pdf

Bản tin Radio tổng quát 931


Bản tin 932 tháng 9 năm 1930.pdf

Bản tin Radio toàn cầu 932 tháng 9 năm 1930


Bản tin 933.pdf

Bản tin Radio tổng quát 933


Bản tin 934 Amateur.pdf

General Radio Bulletin 934 Amateur.pdf


Bản tin 935 Amateur.pdf

Tổng đài phát thanh Bulletin 935 Amateur


Bản tin 936 tháng 1 năm 1935.pdf

Bản tin phát thanh chung 936 tháng 1 năm 1935


Bản tin 1050 đến 5100.pdf

Bản tin phát thanh chung từ 1050 đến 5100


Bản tin 6050 đến 8201.pdf

Bản tin phát thanh chung 6050 đến 8201


Catalogue A 1916 Danh mục đầu tiên của loạt thư

Danh mục chung của Đài phát thanh Danh mục Catalog Series đầu tiên của năm 1916


GenRad_Cat B-1918.pdf

Danh mục vô tuyến chung B 1918


GenRad_CatC-1919.pdf

Danh mục chung Radio C 1916


GenRad_CatE1-1928.pdf

Danh mục chung Radio E1 1928


GenRad_CatE2-1928.pdf

Danh mục chung Radio E2 1928


GenRad_CatF1-1930.pdf

Danh mục chung Radio F1 1930


GenRad_CatF2-1931.pdf

Danh mục chung Radio F2 1931


GenRad_CatF3_1931.pdf

Danh mục chung Radio F3 1931


GenRad_CatG1_1932.pdf

Danh mục chung Radio G1 1932


GenRad_CatH_1935.pdf

Danh mục vô tuyến chung H 1935


Catalogue J 1936

Danh mục chung Radio J 1936


GenRad_CatK1_1939.pdf

Danh mục chung Radio K1 1939


GenRad_CatK2_1942.pdf

Danh mục chung Radio K2 1942


GenRad_CatK3-1944.pdf

Danh mục chung Radio K3 1944


GenRad_CatK4-1945.pdf

Danh mục chung Radio K4 1945


GenRad_CatK5-1945.pdf

Danh mục chung Radio K5 1945 Postwar


GenRad_CatL-1948.pdf

Danh mục vô tuyến chung L 1948


GenRad_CatM-1951.pdf

General Radio Catalogue M 1951


GenRad_CatN-1954.pdf

Danh mục chung Radio N 1954


GenRad_CatO-1956.pdf

Danh mục chung Radio O 1956


GenRad_CatP-1959.pdf

Danh mục vô tuyến chung P 1959


GenRad_CatQ-1961.pdf

Danh mục chung Radio Q 1961


GenRad_CatR-1963.pdf

Danh mục chung Radio R 1963


GenRad_CatS-1965.pdf

Tổng đài kỷ niệm lần thứ 50 S 1965


GenRad_CatT-1968.pdf

Danh mục chung Radio T 1968


GenRad_Cat-1973.pdf

Danh mục chung Radio 1973


GenRad_Cat-1978.pdf

General Radio Catalog 1978