RTD-X-6-0.001 RTD Simulator

  • Độ chính xác cao nhất, độ ổn định cao nhất, TC thấp nhất của bất kỳ RTD Simulator nào khả dụng
  • Độ chính xác cho Z Series: 0,005% (0,012 ºC đối với PT 100)
  • Độ phân giải: 1 mΩ (0.0025 ºC đối với PT 100)
  • Độ ổn định 0.0002% trong 24 giờ; 0,0001% trong 12 tháng
  • 4 mô hình có sẵn
Priced at
2.645,00 US$