esi SR1010-1K 1 kilohm Tiêu chuẩn chuyển đổi kháng chiến

Mô tả ngắn
Priced at
3.453,00 US$