Tụ điện tiêu chuẩn chính của GenRad 1404 Series

  • Có sẵn trong 10 pF, 100 pF, 1000 pF, 5000 pF, 10.000 pF
  • Có sẵn 5 chuẩn nF và 10 nF mới
  • Một tiêu chuẩn phòng thí nghiệm quốc gia
  • Để hiệu chuẩn các tiêu chuẩn làm việc
  • Tiêu chuẩn cho hệ số tản
  • 5 năm bảo hành bao gồm
  • 20 ppm / năm ổn định, lịch sử đã cho thấy đây là một đặc điểm rất bảo thủ
  • Bịt kín trong nitơ khô
  • Hiệu chuẩn được chứng nhận ISO-17025
Prices range from 6.197,00 US$ to 6.871,00 US$
Prices range from 6.197,00 US$ to 6.871,00 US$
Estimated Delivery is 5 to 16 weeks