Đồng hồ đo mức âm thanh GenRad 1565-B

  • 40 đến 140 dB
  • ANSI Loại 2 A, B, C trọng số
  • Đáp ứng nhanh / chậm
  • MESA đã được phê duyệt
  • Tỷ lệ bỏ túi thuận tiện - nhỏ và nhẹ
Priced at
3.683,00 US$